Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Mustafayev Fəxrəddin, Hüseynov Eldar, Salmanov Məmməd. Baytarlıq təbabəti genetikası: I hissə

Dərslikdə genetikanın pıedmeti, məqsəd və vəzifələri, əhəmiyyəti, qısa inkişaf tarixi, tədqiqat üsulları, qanunları, irsiyyətin maddi əsaslan, xromosom nəzəriyyəsi, irsiyyət və dəyişkənlik, ontogenezin, cinsiyyətin, populya

Əmirov Faiq. Məhsuldar meşələrin yetişdirilməsi

Kitabda yüksək məhsuldar meşələrin yaradılması üzrə tədqiqatların və təcrübələrin nəticələri verilmişdir. Respublikanın meşələrinin müasir vəziyyəti ümumi şəkildə araşdırılır. Meşələrin inkişafının gə­ ləcə

Əmirov Rəşadət, Hacıyev Sahib. Naxçıvan Muxtar Respublikasının müasir torpaq xəritəsinin əkinçilik sistemində rolu

Monoqrafiyada Naxçıvan Muxtar Respublikasında miiasir torpaq xəritəsinin əkinçilik sistemində rolu haqqında məlumatlar verilir. Bu xəritədə torpaqların tipi, yarımtipi və növ müxtəliflikləri dəqiq göstərilmiş və gələcəkdə Na

Məmmədov İlham, Əhmədov Aydın, Məmmədov Nəcməddin. Epizootologiya və quşların infeksion xəstəlikləri

Bu kitabda hər bir xəstəliyin qısa inkişaf tarixi, onun törədicisi və törədicisinin əsas xüsusiyyətləri, epizootologiyası, xəstəliyin patogenizi, xəstəliyin gedişi və kliniki əlamətləri, diaqnozu, müalicəsi, profilaktikası ə

Məmmədov Əşrəf, Yusifov Avtandil. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının süni mayalanması və baytarlıq-sanitariya tədbirləri

Hazırlanmış bu kitab heyvandarlığın və baytarlığın çox vacib bir probleminə həsr olunmuşdur. İlk növbədə süni mayalanmanın qısa tarixi, spermanın bioloji xüsusiyyətləri, onların kimyəvi tərkibi, ayrı-ayrı heyvanlarda sperma