Bərdə rayon Mərkəzi kitabxanası

Bərdə rayon MKS

Cəfər Cabbarlı. Əsərləri. 4 cilddə. I cild

"Əsərləri"nin təqdim olunan cildində böyük söz ustasının şeirləri, əfsanəvi motivlər əsasında qələmə aldığı "Qız qalası" poeması, eləcədə hekayələri toplanmışdır. Bu əsərlərin bir qismi böyük

Həsənov Ağahüseyn Məmmədhüseyn oğlu. Pedaqogika. Dərslik

Dərslikdə pedoqoji kadrların hazırlanması, pedoqoji ustalıq, məktəbşünaslıq, gənclərin ailə məişət münasibətində tərbiyə olunması məsələləri elmi baxımdan təhlil edilmişdir.

Axundov Ağamusa. Ümumi dilçilik. Dərslik

Kitabda dilin daxili sistemi və quruluşu məsələlərindən, dilçilik metodlarından bəhs olunur və linqvistik nəzəriyyələrin qısa tarixi, dilçiliyin əsas problemləri, dilin fəlsəfi və ictimai məsələləri işıqlandırılı

Nizami Gəncəvi. Leyli və Məcnun

Nizami Gəncəvi bu qədim məhəbbət əfsanəsinə ustad qələmilə bəzək vurmuş, onu bədii yüksəkliyə qaldırmışdır. Bu məhəbbət dastanı dünya ədəbiyyatı xəzinəsinin ən qiymətli incisinə çevril